SCHETS Vrouw

#weblijvenbezig streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. #weblijvenbezig accepteert echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt.

In de door #weblijvenbezig verstrekte informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigingen worden aangebracht. #weblijvenbezig aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Aan op deze website vermelde informatie en richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze site alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen zijn eigendom van of in licentie bij #weblijvenbezig en worden beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.